Trancherknivar


Visar 78
Totalt 78

Tamahagane San 21 Cm

Tamahagane
Trancherknivar

Yaxell Zen 25,5 Cm

Yaxell
Trancherknivar

Yaxell Zen 18 Cm

Yaxell
Trancherknivar

Yaxell Ran 25,5 Cm

Yaxell
Trancherknivar